Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ NGHỆ A
N

Số: 52 /TB-HĐQT.PVIT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày 28 tháng 3  năm 2012

THÔNG BÁO

V/v: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An


 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của PVIT cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7h00 - 11h30, thứ 7 ngày 14 tháng 4 năm 2012.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty, tầng 10 Toà nhà dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của PVIT theo danh sách chốt ngày 08/4/2012 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

- Báo cáo về các dự án đã triển khai trong năm 2011 và kế hoạch đầu tư năm 2012;

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và dự kiến năm 2012;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012;

- Thông qua việc chuyển nhượng 4.500.000 cổ phần PXA (chiếm 30% vốn điều lệ của PVIT) từ Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An sang Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam;

- Và một số vấn đề khác.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác Đại hội được chu đáo đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi Giấy uỷ quyền về trụ sở chính của Công ty hoặc gửi Fax đến trước 16h30 ngày 12/4/2012.

6. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;

- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;

- Giấy uỷ quyền ( trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu Giấy xác nhận/uỷ quyền … được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An theo địa chỉ http://www.pvit.com.vn

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An

Tầng 23-24 Toà nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An;

Điện thoại: (84-38) 3.586488      Fax: (84-38) 3.586696

Website: http://www.pvit.com.vn

Hoặc liên hệ Đ/c Nguyễn Thị Lê Trâm - Trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự Công ty, Di động 0915.000.770

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự túc.

Trân trọng thông báo./.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

Đường Hùng Cường

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 10