Mô hình tổ chức

1. Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT: Ông Đường Dũng Tiến

Thành viên HĐQT:

Ông Trần Lương Sơn

Ông Trần Đình Quang

 

2. Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc: Ông Trần Lương Sơn

Phó Tổng Giám đốc: Ông Trần Đình Quang

Phó Tổng Giám đốc: Ông Trần Hoàng Đạt

 

3. Ban kiểm soát

Trưởng ban: Ông Phan Đình Chúng

Thành viên BKS:

Bà Nguyễn Thị Vân Khánh

Bà Đặng Thị Quỳnh Nga

 

4. Phòng Tổ chức - Hành chính:

Trưởng phòng: Ông Phan Đình Chúng

5. Phòng Tài chính kế toán:

Kế toán trưởng: Bà Thái Thị Hương

6. Ban Kế hoạch đầu tư và Sàn GD BĐS:

Trưởng ban: Ông Trần Mạnh Đức

Phó ban: Ông Phạm Mạnh Hùng

7. Ban Quản lý dự án:

Giám đốc ban: Ông Trần Lương Sơn

8. Ban Quản lý Tòa Nhà Dầu khí Nghệ An:

Trưởng ban: Ông Trần Đình Quang

Phó ban: Ông Nguyễn Bá Chinh

Phó ban: ông Trần Kiên Cường