Ban Tổng Giám đốc

Ông Trần Lương Sơn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Trình độ: Kỹ sư xây dựng

Quê quán: Bình Định

a.Quang

Ông Trần Đình Quang

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc                  
Trình độ: Kỹ sư thuỷ lợi
Quê quán: Nghệ An

a.Dat

Ông Trần Hoàng Đạt

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Trình độ : Thạc sỹ xây dựng, Kỹ sư xây dựng
Quê quán: Hà Tĩnh